woensdag 30 november 2011

NWO-subsidie voor Vaknetwerk Klassieke Talen

Op het gebied van de Klassieke Talen is de laatste jaren veel baanbrekend onderzoek gedaan naar taalkundige modellen (met name op het gebied van syntaxis en pragmatiek). De resultaten van dit onderzoek en de onderzoeksmethoden vormen al jaren uitdagende leerstof voor studenten. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen hun taalbegrip en hopelijk ook hun enthousiasme voor taalkundig onderzoek vergroten, indien deze wetenschappelijke inzichten worden ingezet in vernieuwend lesmateriaal voor het vo. Docenten Klassieke Talen uit het vo en het wo komen met dat doel sinds september 2009 een aantal maal per jaar samen in het VU Vaknetwerk voor lezingen en werksessies. Voor het jaar 2011-2012 is een NWO-subsidie beschikbaar gesteld voor de organisatie en vooral ook voor de screening en verspreiding van vernieuwende lesstof via een speciale website, die eind 2011/begin 2012 ontwikkeld zal worden.

Voor de kerngroep van het Vaknetwerk zijn tien plaatsen beschikbaar. In de kerngroep is ruime expertise aanwezig op het gebied van vakdidaktiek, wetenschappelijk onderzoek, het maken van lesmateriaal op het niveau van wo en vo en het onderwijs aan onder- en bovenbouwklassen Latijn en Grieks. De kerngroepleden besteden per jaar 80 uur aan het Vaknetwerk en ze worden hiervoor door hun school vrijgesteld. Het is ook mogelijk voor docenten om in minder intensieve vorm deel te nemen aan het Vaknetwerk. Het aantal plaatsen hiervoor is onbeperkt. Deze leden wonen wel de lezingen bij en testen het lesmateriaal, maar doen niet mee aan de intensieve en voorbereide werksessies waarin het vernieuwende lesmateriaal wordt gemaakt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met L.W. van Gils.

Er wordt lesmateriaal ontwikkeld voor de onderbouw, waarin vooral nieuwe syntactische inzichten worden ingezet en lesmateriaal voor de bovenbouw, waarin pragmatische onderzoeksvragen en –methoden centraal staan.

De coördinatie van het Vaknetwerk verloopt via dr. L.W. van Gils en dr. S.M. Adema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten